Nạp TXu

Chọn kênh thanh toán

Thẻ điện thoại
Thẻ GATE
Thẻ ISEC
Momo
APPOTA PAY
VTC PAY

Chọn gói nạp

Gói 10.000 TXu 10.000 VND
Gói 20.000 TXu 20.000 VND
Gói 30.000 TXu 30.000 VND
Gói 50.000 TXu 50.000 VND
Gói 100.000 TXu 100.000 VND
Gói 200.000 TXu 200.000 VND
Gói 300.000 TXu 300.000 VND
Gói 500.000 TXu 500.000 VND
Gói 1.000.000 TXu 1.000.000 VND
Gói 2.000.000 TXu 2.000.000 VND
Gói 3.000.000 TXu 3.000.000 VND
Gói 5.000.000 TXu 5.000.000 VND
Gói 10.000.000 TXu 10.000.000 VND
Gói 20.000.000 TXu 20.000.000 VND
Gói 30.000.000 TXu 30.000.000 VND
Gói 50.000.000 TXu 50.000.000 VND