Nạp game

Chọn nhân vật

Chọn kênh thanh toán

Thẻ điện thoại
Thẻ GATE
Thẻ ISEC
Momo
APPOTA PAY
VTC PAY
TXu

Chọn gói nạp

Gói 10.000 KNB 10.000 VND
Gói 20.000 KNB 20.000 VND
Gói 30.000 KNB 30.000 VND
Gói 50.000 KNB 50.000 VND
Gói 100.000 KNB 100.000 VND
Gói 200.000 KNB 200.000 VND
Gói 300.000 KNB 300.000 VND
Gói 500.000 KNB 500.000 VND
Gói 1.000.000 KNB 1.000.000 VND
Gói 2.000.000 KNB 2.000.000 VND
Gói 3.000.000 KNB 3.000.000 VND
Gói 5.000.000 KNB 5.000.000 VND
Gói 10.000.000 KNB 10.000.000 VND
Gói 20.000.000 KNB 20.000.000 VND
Gói 30.000.000 KNB 30.000.000 VND
Gói 50.000.000 KNB 50.000.000 VND